กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีกับเครือข่ายผู้หญิง ทวงนโยบายผู้หญิงที่หาเสียง

 

กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี พร้อมเครือข่าย แถลงทวงนโยบายรัฐบาล พร้อมเสนอ 11 ข้อแก้ปัญหาผู้หญิง นัดรวมพลเดินขบวนวันสตรีสากล 8 มีนาคมนี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี (กบส.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ได้แถลง ติดตามทวงถามข้อเรียกร้องที่พรรคร่วมรัฐบาลได้หาเสียงไว้ และต้องให้ความชัดเจนระยะเวลาที่จะดำเนินการต่อไป

โดยนางสาว ธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีกล่าวว่า ในวาระวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2563 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้หญิงได้สะท้อนปัญหาความต้องการผ่านเป็นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล จำนวน 11 ข้อ ดังนี้

 1. รัฐต้องมีการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองความเป็นมารดาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและรัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดา

 2. รัฐต้องจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและปรับเปลี่ยนเวลาเปิด – ปิดศูนย์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนทำงาน

 3. รัฐต้องให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 0 – 6 ปี

 4. รัฐต้องกำหนดสัดส่วนผู้หญิงในการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกมิติและทุกระดับอย่างน้อย 1 ใน 3

 5. รัฐต้องให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและการบริการเท่าเทียมกับคนทั่วไป

 6. รัฐต้องจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้หญิงและเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และในพื้นที่สาธารณะ

 7. รัฐต้องเคารพสิทธิการพัฒนาของประชาชนและผู้หญิงต้องมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. รัฐต้องสร้างความมั่นคงในการทำงานและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

 2. รัฐต้องคุ้มครองผู้หญิงนักต่อสู้ด้านสิทธิแรงงานและสิทธิชุมชน

 3. รัฐต้องกำหนดความเสมอภาคหญิงชายและทุกเพศสภาพให้เป็นวาระแห่งชาติ

 4. รัฐต้องกำหนดวันสตรีสากล 8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันหยุดตามประเพณี

ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 พรรคการเมืองหลายพรรคได้นำข้อเรียกร้องกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีหลายข้อไปกำหนดนโยบายหาเสียงของพรรค และภายหลังการเลือกตั้งหลายพรรคการเมืองได้เข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่ระยะเวลาผ่านมาเกือบหนึ่งปีก็ไม่เห็นความชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้

การนำเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลครั้งแล้วครั้งเล่า รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของเรา แต่เราไม่เคยท้อถอย รัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชน ต้องฟังเสียงผู้หญิงและทุกเพศสภาพ  พวกเราเชื่อมั่นว่า ข้อเสนอของเราที่ต้องเน้นหลักการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ความยั่งยืนของผู้หญิงทำงาน และต้องมีความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็นข้อเสนอที่ชัดเจน ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อทุกคน และต่อการพัฒนาประเทศ

กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี จะติดตามทวงถามข้อเรียกร้องที่พรรคร่วมรัฐบาลได้หาเสียงไว้ และต้องให้ความชัดเจนระยะเวลาที่จะดำเนินการต่อไป

ทุกอย่างไม่ได้มาด้วยการร้องขอ แต่ต้องได้มาจากการรวมพลังต่อสู้ผลักดัน สามัคคีกัน แสดงความกล้าหาญ ในการลุกขึ้นต่อสู้ให้พวกที่กดขี่ ขูดรีดเอาเปรียบเรา ได้รับรู้ว่า เราเป็นคนมีศักดิ์ศรี เราต้องมีสิทธิเสรีภาพ

และเราต้องได้รับความเป็นธรรมในทุก ๆ ด้าน  ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

“ผู้หญิงต้องกำหนดอนาคตตนเอง” ด้วยความเชื่อมั่นพลังการต่อสู้