กระทรวงแรงงาน แถลง มาตรการคุมเข้ม ดูแลแรงงานกลับจากเกาหลีใต้

Images may be subject to copyright

           กระทรวงฯ แถลงมาตรการคัดกรองก่อนส่งแรงงานไทยในเกาหลีใต้กลับประเทศ ให้เฝ้าระวังอาการ 14 วัน รมว.แรงงาน กำชับทูตแรงงาน สำนักงานแรงงาน 13 แห่ง ประสานนายจ้างช่วยดูแล พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงวิธีป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 กระทรวงแรงงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงมาตราการเกี่ยวกับการรองรับแรงงานไทยจากสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวว่า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ติดตามและดูแลคนงานไทยที่พำนักอยู่ในประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และประเทศเฝ้าระวังตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างใกล้ชิด โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ห่วงใยแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศทุกคน โดยได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ (สนร.) ทั้ง 13 แห่ง ประสานความร่วมมือกับนายจ้างในสถานประกอบการที่แรงงานไทยทำงานอยู่ เพื่อให้ขอความร่วมมือสถานประกอบการช่วยดูแลคนงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ขณะเดียวกันให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่แรงงานผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่ม วัดไทย ชุมชนไทย ร้านไทย อาสาสมัครแรงงาน ให้ทราบข้อมูลและมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

mages may be subject to copyrigh

ในกรณีที่พบว่า มีแรงงานไทยมีอาการเข้าข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อ เช่น มีไข้สูง 37.5 องศาขึ้นไป หรือมีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ ทางอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ (สนร.) ก็จะเข้าไปดูแลแรงงานเพื่อประสานการส่งต่อให้สามารถเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล สำหรับสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ของเกาหลี ในการอำนวยความสะดวกให้แรงงานไทยเดินทางกลับประเทศ กรณีแรงงานไทยที่เจ็บป่วยหรือผลการตรวจออกมาเป็นบวก (ติดเชื้อ) ทางการเกาหลีใต้จะส่งรถโรงพยาบาลมารับตัวผู้ป่วยไปเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่กำหนด โดยทางเกาหลีใต้จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ติดเชื้อทั้งหมด โดยไม่จำกัดว่าผู้ป่วยคนดังกล่าวพำนักอยู่ในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย และชาวไทยที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายจะไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีและไม่ถูกส่งตัวกลับประเทศ หากเข้ารับการตรวจทดสอบหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

เมื่อแรงงานไทยขึ้นเครื่องและเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว กระทรวงแรงงาน จะร่วมบูรณาการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) โดยการดำเนินการจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มที่เดินทางจากเมืองแทกูและคย็องซังเหนือ ให้เฝ้าระวังอาการที่เกาหลีใต้ 14 วัน มีการคัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง และ คัดกรองที่ด่านควบคุมโรคที่ท่าอากาศยาน หากตรวจพบว่ามีไข้ จะส่งตัวตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข แต่หากตรวจแล้วไม่มีไข้ จะจัดรถส่งตัวไปพื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐกำหนด 14 วัน
  2. กลุ่มที่เดินทางจากเมืองอื่นๆ ในเกาหลีใต้ มีมาตรการ คือ เฝ้าระวังอาการที่เกาหลีใต้ 14 วัน คัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง คัดกรองที่ด่านควบคุมโรคที่ท่าอากาศยาน หากตรวจพบว่ามีไข้ จะส่งตัวตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข หากตรวจแล้วไม่มีไข้ จัดรถส่งตัวไปสถานที่ควบคุมโรคตามภูมิลำเนาโดยกระทรวงมหาดไทยจัดหาสถานที่รองรับในลักษณะพื้นที่จำกัด 14 วัน