กป.อพช. หนุนเครือข่ายเพื่อนตะวันออก เรียกร้องยกเลิกผังเมืองEEC

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) แถลงเรื่อง ขอสนับสนุนเครือข่ายเพื่อนตะวันออก ที่เรียกร้องให้ยกเลิกการทำผังเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช. ฉบับที่ 47/2560 ให้มีการจัดทำผังเมืองใหม่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนั้น  เป็นสาเหตุสำคัญที่กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในฐานะผู้รับคำสั่งมาดำเนินการ ด้วยเหตุผลดังนี้ คือ 1. การจัดทำผังเมืองไม่มีการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมือง 2. มีการเปลี่ยนสีผังเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนบางกลุ่ม 3. การใช้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 47/2560 และออกกฎหมาย พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการใช้อำนาจรัฐเพียงเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงการมีส่วนร่วม และส่อไปในทางละเมิดสิทธิชุมชน  ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อาศัยอำนาจตามคำสั่งดังกล่าวเดินหน้าจัดทำผังเมืองอย่างต่อเนื่อง และเป็นการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่จำกัดภายใน 1 ปี ทั้งที่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ที่จะต้องอาศัยความรอบคอบและระยะเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี้

การที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย “เพื่อนตะวันออก “ ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการดำเนินงานจัดทำผังเมืองของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในนามของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนระดับชาติ มีความเห็นว่าการพัฒนาประเทศในรูปแบบใดก็ตามจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชนที่จะต้องไม่สร้างความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในวิถีปกติของประชาชนในพื้นที่

เราจึงขอสนับสนุนเครือข่ายเพื่อนตะวันออกที่ออกมาเรียกร้องให้สำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก ยุติการพิจารณาและให้ความเห็นชอบผังเมืองรวม EEC ฉบับที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ และให้ดำเนินการจัดทำผังเมืองดังกล่าวใหม่ทั้งหมด โดยต้องยึดหลักธรรมาภิบาลที่ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  และในโอกาสนี้เราจะร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายเพื่อนตะวันออกอย่างเต็มกำลัง จนกว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้นจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป