{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-13","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}

​พรก.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 2560 รัฐบาลต้องแก้ให้ตรงจุด

พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560 ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน ที่หวังทำตามเป้าหมายในการป้องกันปัญหาอันอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานหรือการกระทำอันเป็นการค้ามนุษย์ต่อคนต่างด้าว

กองทุนฯ จ่ายเงินสงเคราะห์คนงานบริติชไทยซิน 

​คำสั่งจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้คนงานบริษัทบริติช-ไทยซิน ให้คนไทย 79 คน เป็นเงิน 557,046 บาท แต่เห็นชอบเลื่อนจ่ายแรงงานเมียนมา 21 คนออกไปก่อน

แม้ไม่เข้าใจก็ต้องทำใจ เมื่อความมั่นคงของรัฐมาก่อนความเป็นคน

​เปิดเนื้อหาพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 : “แม้ไม่เข้าใจก็ต้องทำใจ เมื่อความมั่นคงของรัฐมาก่อนความเป็นคน”

เครือข่ายประชากรข้ามชาติแถลงด่วนให้รัฐทบทวนปัญหา หลังออกพรก.บริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว

เครือข่ายประชากรข้ามชาติ แถลงการณ์ด่วน ขอให้รัฐเร่งทบทวนรากเหง้าปัญหาการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านนโยบายบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ติดตามข่าวสารแรงงานผ่านโซเชียลมีเดีย