เพลงแรงงานกับการเมือง

1. เพลง รัฐธรรมนูญ เนื้อร้อง / ทำนอง  วิชัย นราไพบูลย์ 2. เพลง สามัคคีกรรมกร เนื้อร้อง / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ทำนอง / ขับไม้บัณเฑาะห์ 3. เพลง ผู้อภิวัฒน์ เนื้อร้อง / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา วิชัย นราไพบูลญ์ ทำนอง / วิชัย นราไพบูลย์ 4. เพลง คนกล้าประชาธิปไตย เนื้อร้อง / ทำนอง  วิชัย นราไพบูลย์ 5. เพลง ความเปลี่ยนแปลง เนื้องร้อง / แมะสะนิ กาซัน ทำนอง / เพลงลูกทุ่ง

เชิญร่วมปฏิรูปประกันสังคม สู่สังคมสวัสดิการ ไร้การกีดกัน

เครือข่ายพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับขบวนการแรงงานจัดงานสมัชชาแรงงานปฏิรูปประกันสังคม กับคุณภาพชีวิตแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

แรงงานนอกระบบเตรียมทวงถามรัฐเรื่องการคุ้มครอง

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2553 ห้องประชุมนนทรี 2 ชั้น 4 โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (ส.ส.ส.) จัดการประชุมเชิงกระบวนการและแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแรงงานนอกระบบภาคกลาง, แรงงานนอกระบบภาคกทม. ,สำนักควบคุมโรคติดต่อ,มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์,มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ภาคกลาง, ทีมประเมินภายใน และเจ้าหน้าที่แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน

เครือข่ายแรงงานนอกระบบยื่นร่างพ.ร.บ.บำนาญคณะกรรมาธิการการแรงงาน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น. ตึกรัฐสภา 3 ชั้น 3 นางสุจิน รุ่งสว่างประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาค กทม.และคณะยื่นหนังสือเรื่อง ร่าง พระราชบัญญัติบำนาญชราภาพ พ.ศ. …. (ฉบับภาคประชาชนร่วมกับผู้ใช้แรงงาน) ต่อ นายสถาพร มณีรัตน์ กรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฏร นางสุจิน กล่าวได้นำเสนอว่า เรื่องขอให้นำร่าง พ.ร.บ. บำนาญชราภาพ พ.ศ. ….(ฉบับภาคประชาชนร่วมกับผู้ใช้แรงงาน) เพราะฉบับของภาคประชาชนมีข้อแตกต่างจากร่างของรัฐบาลในเรื่อง หลักการออม

1 41 42 43 44 45