เครือข่ายประชากรข้ามชาติ ยื่นข้อเรียกร้อง แก้ปัญหาการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ 

เครือข่ายประชากรข้ามชาติ ยื่นข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงแรงงาน ต่อการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ รัฐบาลควรจัดทำร่าง พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ…. เพื่อทบทวน ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมายบางมาตราที่ไม่นำมาสู่การแก้ไขปัญหา

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม แถลงต่อที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

แถลงการณ์ เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

คสช.ขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวอีก 180 วัน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวออกไปอีก 6 เดือน หรือ 180 วัน มีผลตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2560 ถึง 1 มกราคม 2561

กองทุนฯ จ่ายเงินสงเคราะห์คนงานบริติชไทยซิน 

​คำสั่งจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้คนงานบริษัทบริติช-ไทยซิน ให้คนไทย 79 คน เป็นเงิน 557,046 บาท แต่เห็นชอบเลื่อนจ่ายแรงงานเมียนมา 21 คนออกไปก่อน

แม้ไม่เข้าใจก็ต้องทำใจ เมื่อความมั่นคงของรัฐมาก่อนความเป็นคน

​เปิดเนื้อหาพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 : “แม้ไม่เข้าใจก็ต้องทำใจ เมื่อความมั่นคงของรัฐมาก่อนความเป็นคน”

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ แจง 4 ประเด็นเห็นร่วม 5 ประเด็นเห็นต่าง 7 ประเด็นสำคัญแก้แล้วดีขึ้น

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชี้แจงหลายประเด็นที่ภาคประชาชนเห็นว่า ควรต้องแก้ไข ให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ และข้อเสนอในหลายประเด็นที่ภาคประชาชนไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขกฎหมาย

1 2 3 4 32