Just Transition – การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม: ลดโลกร้อน ลดผลกระทบการจ้างงาน

Just Transition หรือ การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นกรอบที่ได้รับการพัฒนาโดยขบวนการสหภาพแรงงานสากล เพื่อให้ครอบคลุมการแทรกแซงทางสังคมที่จำเป็น เพื่อรักษาตำแหน่งงานและวิถีชีวิตของแรงงาน เมื่อเศรษฐกิจกำลังขยับตัวไปสู่การผลิตที่ยั่งยืน ที่หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและความท้าทายอื่น ๆ

สู่เศรษฐกิจสีเขียว – การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน

ขบวนการแรงงานในระดับสากลตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโลกร้อน แต่ก็มีความกังวลว่าการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการจ้างงาน รวมทั้งการดำรงชีวิตของแรงงานและครอบครัว จึงได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิด “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน” หรือ Just Transition ขึ้น

1 3 4 5