สรุปอบรมแกนนำเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

Just Transition หรือ การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม การขับเคลื่อนของขบวนการแรงงานในต่างประเทศ ได้มีการผลักดันไว้คือ ภาระการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต้องไม่โยนให้กับคนกลุ่มเดียว นโยบายเพื่อลดภาวะโลกร้อนต้องมีความเป็นธรรมต่อคนงาน นั่นคือ ช่วยสร้างงานที่ดี เป็นงานที่มีคุณค่า และการคุ้มครองทางสังคม

ภาวะโลกร้อนคืออะไร… เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน?

นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม-แรงงาน ให้ความรู้ผู้นำแรงงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ชี้กระทบแหล่งอาหาร การเกษตร และแรงงาน หลังการปรับเทคโนโลยีใหม่ ตามนโยบายสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ ตามข้อตกลงปารีส และเกียวโต ไทยต้องปรับกระบวนทัศน์ การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เพิ่มศักยภาพแรงงาน

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อแรงงานในประเทศไทย

การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม : การศึกษาเบื้องต้นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อแรงงานในประเทศไทย

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่นี้เพื่อใคร?

การที่โลกมีการกล่าวถึงเรื่องภาวะโลกร้อน มีการนำเสนอให้มีการลดภาวะโลกร้อนเพื่อก้าวสู้การพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดที่ลดมลพิษต่อโลก หรือแม้กระทั้งการใช้คำรณรงค์ให้ “หยุดทำร้ายโลก” หรือ กระทั้งว่า “ไม่มีการจ้างงานบนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว” jobs and clean energy  งานที่ใช้พลังงานสะอาด การเคลื่อนไหวขององค์กรทั่วโลกเรื่อง Justtrasition ให้มีการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

Green Jobs – งานสีเขียว “ไม่มีการจ้างงานบนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว”

Green Jobs (งานสีเขียว) หรืองานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานที่แรงงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง ช่วยปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพลดการใช้พลังงานวัสดุและการใช้น้ำผ่านทางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงลดคาร์บอน

เลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

จากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นประเด็นสำคัญในการรณรงค์ของขบวนการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคนงานนับล้านที่กำลังพึ่งพารายได้จากงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล? และเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนที่เศรษฐกิจพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง?

1 2 3