แรงงานวัสดุก่อสร้าง-เครื่องเรือน อบรมปัญหาโลกร้อน เสนอรัฐดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

เครือข่ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือน และคนทำไม้แห่งประเทศไทย อบรมปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม พร้อมระดมข้อเสนอการเปลี่ยนผ่านรัฐต้องดูแล

สภาแรงงานยานยนต์ ถกภาวะโลกร้อน ถึงผลกระทบต่อแรงงาน

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงาน  “ภาวะโลกร้อน…คืออะไร…เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน” พร้อมหาทางแนวทางร่วมช่วยลดทั้งส่วนบุคคล นายจ้าง และรัฐ

สรุปอบรมแกนนำเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

Just Transition หรือ การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม การขับเคลื่อนของขบวนการแรงงานในต่างประเทศ ได้มีการผลักดันไว้คือ ภาระการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต้องไม่โยนให้กับคนกลุ่มเดียว นโยบายเพื่อลดภาวะโลกร้อนต้องมีความเป็นธรรมต่อคนงาน นั่นคือ ช่วยสร้างงานที่ดี เป็นงานที่มีคุณค่า และการคุ้มครองทางสังคม

ภาวะโลกร้อนคืออะไร… เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน?

นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม-แรงงาน ให้ความรู้ผู้นำแรงงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ชี้กระทบแหล่งอาหาร การเกษตร และแรงงาน หลังการปรับเทคโนโลยีใหม่ ตามนโยบายสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ ตามข้อตกลงปารีส และเกียวโต ไทยต้องปรับกระบวนทัศน์ การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เพิ่มศักยภาพแรงงาน

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อแรงงานในประเทศไทย

การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม : การศึกษาเบื้องต้นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อแรงงานในประเทศไทย

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่นี้เพื่อใคร?

การที่โลกมีการกล่าวถึงเรื่องภาวะโลกร้อน มีการนำเสนอให้มีการลดภาวะโลกร้อนเพื่อก้าวสู้การพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดที่ลดมลพิษต่อโลก หรือแม้กระทั้งการใช้คำรณรงค์ให้ “หยุดทำร้ายโลก” หรือ กระทั้งว่า “ไม่มีการจ้างงานบนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว” jobs and clean energy  งานที่ใช้พลังงานสะอาด การเคลื่อนไหวขององค์กรทั่วโลกเรื่อง Justtrasition ให้มีการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

1 2 3 4