กลุ่มแรงงานยานยนต์ เห็นด้วยแก้ปัญหาโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แต่การเปลี่ยนผ่านต้องเป็นธรรม

กลุ่มพลังเพื่อนแรงงาน จัด“ภาวะโลกร้อน…คืออะไร…เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน & Just Transition” เสนอต้องช่วยกันแก้ปัญหาทั้งระบบ โดยสหภาพแรงงานต้องมีส่วนร่วม เสนอการเปลี่ยนผ่านต้องเป็นธรรม ต้องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยน พร้อมเสนอจัดสวัสดิการดูแลแรงงานอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต่อกว่าตอนมีงานทำ

ภาวะโลกร้อน อุตสาหกรรมใหม่ผลกระทบต่อแรงงาน

“ ภาวะโลกร้อน…..คืออะไร…..เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน” ผู้เข้าร่วมสะท้อนอุตสาหกรรมบางส่วนกระทบ หากเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ เน้นการมีส่วนร่วมหากปรับเปลี่ยน

ถกโลกร้อน พบนายจ้างปรับเทคโนโลยีใหม่ เตรียมเซพคอสต์ – ลดพนักงาน

ลูกจ้างยานยนต์ เปิดทุนเริ่มปรับตัวด้านเทคโนโลยีใหม่ ถูกงด OT แต่ไม่เลิกจ้าง ที่ออกเพราะรายได้หดไม่พียงพอต่อการดำรงชีวิต นายจ้างเน้น นำเทคโนโลยีใหม่มาลงทุน เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจในการผลิตที่สู้ประเทศต่างๆได้ โอดปรับค่าจ้างขึ้นต้องเซฟคอสต์ถึงลดคน

แรงงานวัสดุก่อสร้าง-เครื่องเรือน อบรมปัญหาโลกร้อน เสนอรัฐดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

เครือข่ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือน และคนทำไม้แห่งประเทศไทย อบรมปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม พร้อมระดมข้อเสนอการเปลี่ยนผ่านรัฐต้องดูแล

สภาแรงงานยานยนต์ ถกภาวะโลกร้อน ถึงผลกระทบต่อแรงงาน

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงาน  “ภาวะโลกร้อน…คืออะไร…เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน” พร้อมหาทางแนวทางร่วมช่วยลดทั้งส่วนบุคคล นายจ้าง และรัฐ

1 2 3