ภาวะโลกร้อนของภาคธุรกิจ “ระบบคัดออก”ผลกระทบต่อแรงงาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจสีเขียว และพบว่านโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ก่อผลกระทบทำให้การจ้างงานลดลงในอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมถ่านหิน เป็นต้น

“7 ปรากฎการณ์ลงทุนจากต่างประเทศ” บีโอไอสุดปลื้ม คนงานสุดแป้ก นโยบายรถยนต์ไฟฟ้าผงาด หุ่นยนต์แทนที่ และทาง (ไม่) รอดของสหภาพแรงงานไทย

ต้นเดือนกรกฎาคม 2561นักลงทุนและ คณะจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าพบ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อหารือเรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 การตีความคำว่า “งานในลักษณะเดียวกันตามมาตรา 11/1 ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541” และ ความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง

กลุ่มแรงงานยานยนต์ เห็นด้วยแก้ปัญหาโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แต่การเปลี่ยนผ่านต้องเป็นธรรม

กลุ่มพลังเพื่อนแรงงาน จัด“ภาวะโลกร้อน…คืออะไร…เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน & Just Transition” เสนอต้องช่วยกันแก้ปัญหาทั้งระบบ โดยสหภาพแรงงานต้องมีส่วนร่วม เสนอการเปลี่ยนผ่านต้องเป็นธรรม ต้องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยน พร้อมเสนอจัดสวัสดิการดูแลแรงงานอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต่อกว่าตอนมีงานทำ

ภาวะโลกร้อน อุตสาหกรรมใหม่ผลกระทบต่อแรงงาน

“ ภาวะโลกร้อน…..คืออะไร…..เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน” ผู้เข้าร่วมสะท้อนอุตสาหกรรมบางส่วนกระทบ หากเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ เน้นการมีส่วนร่วมหากปรับเปลี่ยน

ถกโลกร้อน พบนายจ้างปรับเทคโนโลยีใหม่ เตรียมเซพคอสต์ – ลดพนักงาน

ลูกจ้างยานยนต์ เปิดทุนเริ่มปรับตัวด้านเทคโนโลยีใหม่ ถูกงด OT แต่ไม่เลิกจ้าง ที่ออกเพราะรายได้หดไม่พียงพอต่อการดำรงชีวิต นายจ้างเน้น นำเทคโนโลยีใหม่มาลงทุน เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจในการผลิตที่สู้ประเทศต่างๆได้ โอดปรับค่าจ้างขึ้นต้องเซฟคอสต์ถึงลดคน

1 2 3 4