แม้ไม่เข้าใจก็ต้องทำใจ เมื่อความมั่นคงของรัฐมาก่อนความเป็นคน

​เปิดเนื้อหาพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 : “แม้ไม่เข้าใจก็ต้องทำใจ เมื่อความมั่นคงของรัฐมาก่อนความเป็นคน”

“ลาคลอด 120 วัน ได้ค่าจ้าง 100 %” : โลกเดินถึงไหน สังคมไทยย่ำกับที่ ความเสียหายหากรัฐไม่ลงทุน

ข้อเรียกร้องหนึ่งในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2560 ปีนี้ของแรงงานหญิงต่อรัฐบาลไทย คือ “ให้สามารถลาคลอด 120 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 100 %” สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดา ซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้รับรองอนุสัญญาฉบับนี้

เมื่อประกันสังคมทอดทิ้งผู้ประกันตน

กว่า 6 เดือนแล้วที่ชีวิตผมว่างเปล่าจากหลักประกันสุขภาพ หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม(สปส.)มีหนังสือแจ้งว่าผมสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือน แม้ผมพยายามอุทธรณ์และให้เหตุผลว่าเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ดูเหมือนเสียงของผมจะเข้าไปไม่ถึง “ใจ” ของผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเอาซะเลย

1 2 3 4 5 51