“ลาคลอด 120 วัน ได้ค่าจ้าง 100 %” : โลกเดินถึงไหน สังคมไทยย่ำกับที่ ความเสียหายหากรัฐไม่ลงทุน

ข้อเรียกร้องหนึ่งในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2560 ปีนี้ของแรงงานหญิงต่อรัฐบาลไทย คือ “ให้สามารถลาคลอด 120 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 100 %” สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดา ซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้รับรองอนุสัญญาฉบับนี้

เมื่อประกันสังคมทอดทิ้งผู้ประกันตน

กว่า 6 เดือนแล้วที่ชีวิตผมว่างเปล่าจากหลักประกันสุขภาพ หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม(สปส.)มีหนังสือแจ้งว่าผมสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือน แม้ผมพยายามอุทธรณ์และให้เหตุผลว่าเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ดูเหมือนเสียงของผมจะเข้าไปไม่ถึง “ใจ” ของผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเอาซะเลย

17 ปี แห่งการสูญเสียและการต่อสู้ กรณีโรงงานลำไยระเบิด

“กระบวนการยุติธรรมที่ล้าช้า คือ กระบวนการอยุติธรรม”“ความล้าช้าเป็นการค่าเวลา” เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2542 เมื่อ 17 ปีที่แล้ว มีเหตุการณ์โศกนาฎกรรมครั้งใหญ่ ที่เกิดจากการประมาทของนายจ้างชาวไต้หวันและชาวไทย

เปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ

เปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ กับรัฐธรรมนูญปี 2540 ปี 2550 และข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย : 8 ประเด็น ลุ่มๆดอนๆกับอนาคตการปฏิรูปด้านแรงงาน มองผ่านมาตรา 41, 42, 44, 47, 48, 74,133,178

1 2 3 4 5 51