คนงานเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ เหล็กโลหะรวมพลังล่าลายมือชื่อเสนอปฏิรูปประกันสังคม

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 53 เวลา 18.00 น. ณ ร้านอาหารปิ่นแก้ว ย่านถนนบางนา – ตราด ผู้นำแรงงานได้ประชุมชี้แจงการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ( ฉบับบูรณาการแรงงาน ) โดยนายชาลี ลอยสูง ประธานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย( TEAM ) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการในการเข้าถึงสิทธิของผู้ประกันตน เช่น ผู้ประกันตนเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลที่เลือกไว้ ต้องพบกับปัญหาทางด้านบริการทางการแพทย์ที่ด้อยกว่ามาตรฐาน ให้การบริการด้อยกว่าคนไข้ปกติ และยาที่ให้ก็ด้อยกว่าอีกด้วย

ศูนย์แรงงานภูเก็ตอบรมสมาชิก:การทำงานให้ปลอดภัย

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบภูเก็ต ได้จัดอบรมเรื่องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ.คาติน่า ภูเก็ตทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส) ซึ่งได้มีการแบ่ง 4 กลุ่ม มีคณะกรรมการศูนย์ จำนวน 4 คนประกอบด้วย นายจำรัส ทอดทิ้ง นายวารินทร์ สังข์คง นายประสม สมถวิล และนายพงษ์พิชน์ น้อมประวัติ

วุฒิสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

การประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ วันนี้ (8 พ.ย.) ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. … ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมาย คือ การให้หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงกิจการอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ซึ่งมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัย ตลอดจนวินิจฉัยคำอุทธรณ์ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย และการเข้าไปตรวจสถานประกอบการ

15 ปี ที่ต้องรอคอยคนงานทอผ้าป่วยปอดเสื่อมจากการทำงาน

นางอุไร ไชยุชิต โจทก์ที่ 4 เป็นคนเดียวและคนแรกที่ได้รับหมายนัด จากศาลแรงงานกลางลงวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ในคดีระหว่าง นางสมบุญ สีคำดอกแค โจทก์ที่1 กับพวกอีก 38 คน กับบริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 2 คน หมายนัด ให้ไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553เวลา 13.30 น. ที่ศาลแรงงานกลางใกล้หัวลำโพง (รหัสหมาย 53/7869)คดีแดงที่ 10686 -10692 /38 ,10694-10710,10712-10714/38,10717-10727/38 ฉันตกใจหมดเลยว่ะ ไอ้แก้ว (เตือนใจ บุญที่สุด)โจทก์ในคดีเช่นกัน อยู่ๆก็ได้รับหมายศาล แกได้ไหมวะ ไม่ได้…ไหนลองส่งมาให้พี่เภาที่ออฟฟิตเขาดูหน่อยซิ

วุฒิสภาขยายเวลาลงมติวาระ 2-3 ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัย

ในจันทร์ 8 พฤศจิกายน 2553 วุฒิสภาเตรียมพิจารณาเรื่องขอขยายเวลา ลงมติวาระ 2-3 ร่างพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน พ.ศ….ออกไปอีก จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 แม้ว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา จะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตาม!

แรงงานนอกระบบเตรียมทวงถามรัฐเรื่องการคุ้มครอง

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2553 ห้องประชุมนนทรี 2 ชั้น 4 โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (ส.ส.ส.) จัดการประชุมเชิงกระบวนการและแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแรงงานนอกระบบภาคกลาง, แรงงานนอกระบบภาคกทม. ,สำนักควบคุมโรคติดต่อ,มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์,มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ภาคกลาง, ทีมประเมินภายใน และเจ้าหน้าที่แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน

1 337 338 339 340 341 346