คนงานฟอร์ดและมาสด้าเล็งตั้งมูลนิธิ ลงมือพัฒนาที่ตั้งศูนย์อบรม

คนงานฟอร์ด-มาสด้า ลงมือพัฒนาที่ตั้งศูนย์อบรม เรียนรู้”มูลนิธิ การจัดตั้งและการบริหาร แนวคิดและประสบการณ์ ที่ทำการ”

“เศรษฐกิจไทยกำลังจะดี แรงงานก็มีอนาคต”

เศรษฐกิจกับแรงงานปี 2560 “เศรษฐกิจไทยกำลังจะดี แรงงานก็มีอนาคต” มุมมองนักวิชาการ จากTDRI ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 ยังมีความผันผวนเนื่องจากปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมยังขาดแรงงานฝีมือ พร้อมทั้งสังคมไทยยังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วย เสนอ รัฐดูเรื่องประกันสังคม ค่าจ้างที่เป็นธรรม และการศึกษาที่สอดคล้องต่อการจ้างงาน

คสรท.เลือกสาวิทย์ แก้วหวาน นั่งประธาน เดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์ สร้างเอกภาพแรงงาน

คสรท.เลือกกรรมการชุดใหม่ หลังชุดเก่าหมดวาระ ได้สาวิทย์ แก้วหวาน นั่งประธาน พร้อมเดินหน้าประสานงาน บริหารแบบมีส่วนร่วม ผลักดันยุทธศาสตร์สร้างเอกภาพแรงงาน

เร่งออกหลักเกณฑ์ประกันว่างงาน กรณีเหตุสุดวิสัย

​คปค.ยื่นหนังสือเร่งรมว.สั่งสำนักงานประกันสังคม ออกกฎกระทรวงหลักเกณฑ์เงื่อนไขประกันสังคมกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หวั่นกระทบผู้ประกันตนภาคใต้

สหภาพแรงงาน 4.0 /E-union” 

สหภาพแรงงานสยามโตโยต้า วางแผนงบประมาณจัดการศึกษาสหภาพแรงงานยุคใหม่ ภายใต้นโยบายอุตสาหกรรม 4.0

1 2 3 4 5 314