เครือข่ายประชากรข้ามชาติ ยื่นข้อเรียกร้อง แก้ปัญหาการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ 

เครือข่ายประชากรข้ามชาติ ยื่นข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงแรงงาน ต่อการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ รัฐบาลควรจัดทำร่าง พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ…. เพื่อทบทวน ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมายบางมาตราที่ไม่นำมาสู่การแก้ไขปัญหา

คปค.คัดค้านแนวคิดการขยายอายุการรับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน พบปลัดกระทรวงแรงงาน ยื่นค้านแนวคิดการขยายอายุการรับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ขณะที่ปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยันการปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม แถลงต่อที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

แถลงการณ์ เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

คสช.ขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวอีก 180 วัน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวออกไปอีก 6 เดือน หรือ 180 วัน มีผลตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2560 ถึง 1 มกราคม 2561

​พรก.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 2560 รัฐบาลต้องแก้ให้ตรงจุด

พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560 ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน ที่หวังทำตามเป้าหมายในการป้องกันปัญหาอันอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานหรือการกระทำอันเป็นการค้ามนุษย์ต่อคนต่างด้าว

1 2 3 4 5 137