1 พ.ค.วันกรรมกรสากลแรงงานแยกจัด 2 ขบวน

วันกรรมกรสากล 2 ขบวนแรงงานเรียกร้องสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรอง การปฏิรูปประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ

15 สภาลูกจ้างจับมือกระทรวงแรงงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

15 องค์กรแรงงาน ร่วมกระทรวงแรงงาน จัดวันแรงงานแห่งชาติ ผู้นำแรงงานเตรียมยื่น 5 ข้อเรียกร้อง โดยมีนายกรัฐมนตรีมารับข้อเสนอ

ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ เสนอให้ “รื้อ” นิยามแรงงาน

แม้ไม่บ่อยครั้งนักที่นักวิชาการแถวหน้าคนนี้ออกมาพูดเรื่องแรงงานอย่างจำเพาะเจาะจง แต่เมื่อเขาขึ้นไปยืนปาฐกถาต่อหน้าผู้ฟังแห่งนั้น เขาเสนอให้ “รื้อ” นิยามแรงงาน และถกเถียงเรื่องนี้อย่างเท่าทันสอดคล้องกับยุคสมัย

ครม.มีมติเพิ่มสิทธิประกันสังคม ดึงแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตน

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง ร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จำนวน 3 ฉบับ

ล้านนา 4.0 กับฅนงานทุกเวลา สถานที่

4.0 ฅนงานทุกเวลา สถานที่ บทสรุปคือ ความไม่อิสระ นักวิชาการเสนอต้องรวมกลุ่มสร้างอำนาจต่อรอง

1 2 3 129