คนงานผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัยทางทะเลล่ารายชื่อร้องนายจ้างปรับปรุงสวัสดิการและอาชีวอนามัยในโรงงาน

หนึ่งในพนักงานบริษัทดังที่มาร่วมชุมนุมเปิดเผยว่า บริษัทนี้ตั้งมาได้ประมาณ 10 ปีมีพนักงานประมาณ 600 คน ผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัยทางทะเลและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ผมทำงานเป็นพนักงานฝ่ายผลิตมา 6 ปี ที่ผ่านมารู้สึกว่าคนงานไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากถูกโยกย้ายกลั่นแกล้ง อีกทั้งสวัสดิการและเรื่องของอาชีวอนามัยในโรงงานอยากให้บริษัทปรับปรุงให้ดีกว่าที่เป็นอยู่

สรส.ยื่นทวน มติปรับค่าจ้างรัฐวิสาหกิจ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ยื่นรมว.แรงงาน ให้ทบทวนมติครม.ปรับค่าจ้างรัฐวิสาหกิจเงินเดือนไม่เกิน 50,000 บาทปรับขึ้นร้อยละ 5 ส่วนข้าราชการปรับให้ร้อยละ 5 ไม่มีเงื่อนไข พ้อไม่มีความเป็นธรรม มีผลต่อโครงสร้างเงินเดือน และไม่เคารพหลักการไตรีภาคี

อบรมอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ หวังช่วยลดการละเมิดสิทธิ

25 มี.ค.55 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า จัดฝึกอบรมสิทธิแรงงานให้กับอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ ที่ห้องประชุม สนค.กรุงเทพฯ มีนายตุลา ปัจฉิมเวช และ น.ส.ชนญาดา จันทร์แก้ว เป็นวิทยากรฝึกอบรมในประเด็นสิทธิแรงงานตามที่กฎหมายบัญญัติ เช่นเรื่องของการคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม ความปลอดภัยในการทำงาน กองทุนเงินทดแทน กิจกรรมฝึกอบรมนี้อยู่ภายใต้โครงการเครือข่ายความช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม ครอบคลุมกลุ่มแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้มีความสามารถในการช่วยเหลือแรงงานที่ประสบปัญหาได้

เปิดปมสิทธิประกันสังคมแรงงานข้ามชาติยุค MOU

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2554 พบว่า มีแรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติและได้รับพาสปอร์ตกับใบอนุญาตทำงานแล้ว 505,238 คน นำเข้าตาม MOU อีก 72,356 คน และอยู่ระหว่างผ่อนผันอนุญาตให้ทำงานเพื่อรอพิสูจน์สัญชาติอีกราว 1,248,064 คน เมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนจะพบว่า อัตราการใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติต่อจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดจะอยู่ที่ 4.04% หรือทุก 100 คนจะเป็นแรงงานสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ประมาณ 4 คน(1)

แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาวที่มีเอกสารแสดงตัวและใบอนุญาตทำงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย ผลที่ตามมา คือ นายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่พิสูจน์สัญชาติแล้วเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ภายใน 30 วันที่ลูกจ้างนั้นมีหลักฐานครบถ้วน