Home » Archive

Articles Archive for November 2011

วิดีโอแรงงาน »

Post On: 4 Nov 2011 Category : วิดีโอแรงงาน
วีดีโอ ถ้อยแถลง “วิกฤติน้ำท่วม วิกฤติของแรงงาน”

วิกฤติภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งสร้างความเสียหายกับนิคมอตุสหกรรม 7 แห่ง และกระทบต่อต่อผู้ใช้แรงงานเกือบ 8 แสนคนที่ยังไม่นับรวมถึง แรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติอีกจำนวนมาก โดยภาครัฐยังไม่มีการเสนอมาตรการในการดูแลอย่างครอบคลุมเท่าเทียมและเป็นธรรมเพียงพอทั้งต่อตัวของแรงงานเองและครอบครัวอีกจำนวนมาก ถ้อยแถลงของแกนนำแรงงานที่ทุ่มเททำงานช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและความเป็นห่วงปัญหาที่จะเกิดกับผู้ใช้แรงงานในระยะต่อไป จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรต้องรับฟัง และหาทางแก้ไขปัญหาของเหล่าผู้ใช้แรงงานที่จะมีส่วนอย่างสำคัญในกระบวนการฟื้นฟูประเทศต่อจากนี้

วิดีโอแรงงาน »

Post On: 3 Nov 2011 Category : วิดีโอแรงงาน
วีดีโอ แถลงข่าว-ข้อเสนอ คสรท. 2 พ.ย. 54

     จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น มีนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง ถูกน้ำท่วม สถานประกอบการ โรงงานกว่า 14,000 แห่ง ได้รับความเสียหายทำให้ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบกว่า 7 แสนคน
     คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  มีความเห็นว่าวิกฤติการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย การวางมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มาตรการเหล่านี้ควรครอบคลุมแรงงานในทุกภาคส่วน
     คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยขอย้ำว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ควรวางมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติช่วยเหลือเพียงผู้ประกอบการโรงงาน แต่ปล่อยให้ลูกจ้างถูกลอยแพจากการเลิกจ้าง และขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงบทบาทในการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานเฉพาะหน้า และการวางมาตรการเชิงนโยบายในระยะยาว
 

Tweet

Headline, ข่าวแรงงาน »

Post On: 2 Nov 2011 Category : Headline, ข่าวแรงงาน
คสรท.แถลงวิพากษ์มาตรการรัฐบาล พร้อมเสนอข้อเสนอแรงงาน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย แถลงข่าวข้อเสนอ มาตรการความช่วยเหลือแรงงานต้องเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ อย่าช่วยเหลือแต่ผู้ประกอบการโรงงาน ปล่อยลูกจ้างลอยแพ ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 20 จังหวัด ทำให้ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบ 752,439 คน สถานประกอบการโรงงานได้รับความเสียหาย 19,251 แห่ง นิคมอุตสาหกรรมน้ำท่วม 7 แห่ง ได้แก่ นิคมอุคสาหกรรมสหรัตนนคร นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้ระดมการรับบริจาคทั่วประเทศ และได้จัดตั้งศูนย์แรงงานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดส่งถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค และรับเรื่องร้องเรียนผลกระทบจาก ผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ เกษตรกรพันธสัญญา