คสรท.รื้อแผนยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ร่วมกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรแรงงาน ภายในคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 โดยมีศูนย์แรงงานในพื้นที่ 6 กลุ่มสหภาพ ประกอบด้วยกลุ่ม 1. กลุ่มพื้นที่สระบุรี 2. กลุ่มพื้นที่สมุทรปราการ 3. กลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออก 4. กลุ่มพื้นที่สมุทรสาคร นครปฐม 5. กลุ่มพื้นที่ฉะเชิงเทรา 6. กลุ่มพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม โดยมีการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมาของแต่ละศูนย์ และร่วมกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน

มูลนิธิเอเชีย-LCC เสนอแผนยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม-แรงงาน

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 มูลนิธิร๊อกกีเฟลเลอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา, มูลนิธิเอเชีย ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อประเมินและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างยั่งยืนแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ณ บ้านชมเดือนรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้านักวิชาการ องค์กร และกลุ่มงานแรงงานภาคประชาสังคม องค์กรแหล่งทุน และองค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและฝ่ายการเมือง ผู้นำแรงงานต่างๆเข้าร่วมกว่า 30 คน

คุณชฤทธิ์ มีสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน กล่าวว่า หลังจากที่มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน (LCC) พบว่า เมื่อเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ 2550 แรงงานได้ถูกผลกระทบมากทั้งทางตรงและทางอ้อม คนงานถูกละเมิดสิทธิมากมายและหลายกรณีเป็นการอ้างสถานการเศรษฐกิจเพื่อล้มองค์กรสหภาพแรงงาน จากการให้ความช่วยเหลือได้พบว่าในหลายๆกรณีกระบวนการยุติธรรมเองก็มีปัญหาบางอย่างที่ทำให้แรงงานเข้าถึงสิทธิได้ยากและบางครั้งกระบวนการยุติธรรมเองก็กลับมาทำลายความหวังของคนงานเองจากขั้นตอนและระยะเวลาที่ยาวนาน

ย้อนอดีตก้าวสู่อนาคตกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี

เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2554 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำงานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี และใกล้เคียงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ณ โรงแรมนิวแทรเวิล บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี มีผู้นำแรงงาน จากสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้แรงงานฯ เข้าร่วมกว่า 60 คน

นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง กล่าวปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯ มีองค์กรสมาชิกทั้งหมด 24-25 สหภาพฯ ซึ่งหลายสหภาพที่ตั้งใหม่อาจจะไม่รู้ความเป็นมาของการก่อตั้งกลุ่มฯ ที่มาจากการถูกกดขี่ด้านแรงงาน ทำให้ผู้ใช้แรงงานรวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องสิทธิด้านสวัสดิการต่างๆ การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย โดยหวังว่า ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับความรู้ บทเรียนจากอดีต และแนวความคิดที่จะพัฒนาองค์กรสหภาพแรงงาน และกลุ่มฯในอนาคตกันอย่างไร

สหพันธ์แรงงานTEEF ประชุมใหญ่ เตรียมระดมทุนสร้างที่ทำการTEAM

สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์แห่งประเทศไทย (TEEF) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 23 เตรียมระดมทุนสร้างที่ทำการTeam และต้อนรับน้องใหม่เข้าเป็นสมาชิก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ. ห้องประชุมร้านอาหาร 13 เหรียญรีสอร์ท ถนนบางนา –ตราด บางนา กรุงเทพฯ โดยคุณ ชาลี ลอยสูง ประธานสหพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้เรียนเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมยืนไว้อาลัยให้กับการจากไปของ คุณ ประวิทย์ สุขสมกิจ กรรมการบริหารสหพันธ์ฯ สังกัดสหภาพแรงงานเฟ้ลปส์ดอด์จไทยแลนด์ ทางสหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าฯยังได้รับเกียรติจาก คุณชัชชัย อุราสุข สวัสดิการแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ คุณ ยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย คุณชัยยุทธ ชูสกุล สหพันธ์แรงงานปิโตเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย

ชีวิตแรงงานหลังเกษียณ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 นาย รัชพง(ทวี) บุญทับ อดีตพนักงานบริษัทผลิตยางรถยนต์ แห่งหนึ่งในจังหวัด ปทุมธานี ได้ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก และเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก(ICU) ด้วย นายรัชพง บุญทับ ทำงานอยู่ในบริษัทดังกล่าวมากว่าสามสิบห้าปี ซึ่งเกษียณอายุการทำงานมาได้เพียง 2 ปี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 นายรัชพง บุญทับ ได้เสียชีวิตลงที่ รพ.แพทย์รังสิต ปัจจุบันอายุ 62 ปี

ลูกจ้างทำงานบ้านยื่นข้อเรียกร้องสร้างมาตรฐานการคุ้มครอง

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย เข้าพบตัวแทนรัฐ ลูกจ้าง นายจ้าง ให้การสนับสนุน และเสนอข้อเรียกร้องต่อ ILO สร้างมาตรฐานคุ้มครอง รวมถึงกฎหมายแรงงานที่สอดคล้อง

กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (Home Net) มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (Map) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิเอ็มพาว์เวอร์ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และAsia Pacific Forum on Women, Law and Development – APWLD ได้ออกแถลงการณ์ ข้อเรียกร้องลูกจ้างทำงานบ้านแห่งประเทศไทย

1 2 3 4 7