สร.กสท.ลุกจัดอบรมปลุกสำนึกรักษ์องค์กร

เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมชื่นวาริน รีสอร์ท จังหวัดระยอง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนา สหภาพแรงงาน กับการทำงานเพื่อองค์กร ให้กับอนุกรรมการ และสมาชิกใหม่ สหภาพแรงงานฯ เขตตะวันออกประมาณ 40 คน

นายสุขุม ชื่นมะนา ประธานสหภาพแรงงานฯ กล่าวว่า การจัดสัมมนาฯเป็นแนวคิดการจัดการศึกษาให้กับสมาชิกและอนุกรรมการสหภาพแรงงาน ซึ่งได้มีการจัดให้ความรู้กับสมาชิกทั้งเรื่องประวัติศาสตร์แรงงาน ความเป็นมาขององค์กร กฎหมายแรงงานแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างงานในรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

ก.เตรียมเสนอค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออีก11 สาขาอาชีพ

กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มอีก 11 สาขาอาชีพจากเดิม ที่เคยกำหนดไปแล้ว 11 สาขาอาชีพก่อนหน้านี้ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ลูกจ้างที่มีฝีมือหรือกึ่งฝีมือได้รับอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม ตามทักษะฝีมือโดยจะมีผลบังคับใช้ นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 90 วัน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มอีก จำนวน 11 สาขาอาชีพ (จากเดิมที่ได้กำหนดไปแล้ว 11 สาขาอาชีพ) ซึ่งแต่ละสาขาอาชีพจะมีอัตราค่าจ้างไม่เท่ากัน โดยเริ่มตั้งแต่ 250 – 690 บาท

สหพันธ์แรงงานธนาคารฯ ยื่นโนติสแบงก์ชาติ

อดีตผู้ว่า ธปท. ออก กม. ลูกขัดต่อ กม. แม่ 2 ฉบับ เอื้อแบงก์พาณิชย์เปิดทำการในวันหยุดประเพณี

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหนังสือแจ้งธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยข้อกฏหมายคุ้มครองแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เกี่ยวกับการให้พนักงานมาทำงานในวันหยุดทำการธนาคารพาณิชย์ สหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินฯ (สธง.) เห็นว่าผู้ว่าการ ธปท. คงไม่แตะการใช้อำนาจของอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโดยออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 63/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ประกอบกิจการสาขาธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฏหมายลูก แม้จะขัดต่อ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันเงิน พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อันเป็นกฏหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย (กม. แม่) จึงยื่นหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ว่าการ ธปท. แสดงเจตนาปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

นายธีรคม ไวชนะ ประธานสหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย (สธง.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2554 คณะกรรมการ สอง. ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง การใช้พนักงาน/ลูกจ้างแบงก์ทำงานในวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ในสาขาห้างสรรพสินค้าหรือในสาขาเปิดทำการเจ็ดวัน

อรท.เสนอปรับขึ้นค่าจ้าง 13% เท่ากันทั่วประเทศ

7 สภาแรงงานเสนอปรับค่าจ้างร้อยละ 13 เท่ากันทั่วประเทศ พฤษภาคมนี้ ตามข้อเสนอนายกที่เสนอร้อยละ 25 ภายใน 2 ปี เพื่อความสอดคล้องกับค่าครองชีพ เน้นเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน หากลูกจ้างไม่ต้องทำงานล่วงเวลา

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) ซึ่งประกอบด้วยสภาองค์การลูกจ้าง 7 แห่ง ดังนี้ 1. สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย 2. สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย 3. สภาองค์การลูกจ้างแรงงานเสรีแห่งชาติ 4. สภาองค์การลูกจ้างสภาลูกจ้างแห่งชาติ 5. สภาองค์การสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน 6. สภาองค์การลูกจ้างองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย 7. สภาองค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย ได้เข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) เรื่อง ขอให้รัฐบาลพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ

บทวิเคราะห์เปรียบข้อเรียกร้องวันแรงงาน 6 ปี

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเรียกร้องวันแรงงาน 6 ปี คือ ปี 2549 ถึง ปี 2554 ที่่เสนอโดย คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประมวลคำขวัญ รายชื่อประธานกรรมการจัดงานวันแรงงาน 1 พฤษภาคม และงบประมาณสนับสนุน จำนวน 24 ปี (พ.ศ. 2531 – 2554) และประวัติย่อและข้อสังเกตต่อการจัดวันแรงงาน

สื่อสารแรงงานสมุทรปราการ มีมติวาระสัญจร

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 นักสื่อสารแรงงานศูนย์สมุทรปราการ มีมติให้มีการประชุมสัญจร ตามสหภาพแรงงานต่างๆ ในสังกัด สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) โดยในเดือน พฤษภาคม 2554 จะมีการประชุมสัญจรครั้งแรกที่ สหภาพแรงงาน พานาโชนิค ที่สนง.สหภาพแรงงานฯ ที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และจะประชุมสัญจรตามสหภาพแรงงานต่างๆตามลำดับ จนครบทุกสหภาพแรงงาน

1 2 3 4 10