เครือข่ายผู้หญิง ! 19 องค์กรค้านประกวดธิดาแรงงาน

กลุ่มผู้หญิงฉุนคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จัดประกวดเทพธิดาแรงงาน ประกาศไม่เข้าร่วม หากฝืนจัด หยุดมองผูหญิงเพียงเครืองหมายการค้า โฆษณาการตลาด อย่ามาบิดเบือนเจตณารมณ์วันกรรมกร อย่าลดคุณค่าผู้หญิงแรงงาน

ตามที่คณะจัดงานวันแรงงานแห่หงชาติประกาศเปิดรับสมัครแรงงานหญิง เพื่อเข้าประกวดเทพธิดาแรงงาน วันที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยองค์กรผู้หญิง 19 องค์กรได้ร่วมกันแถลงการณ์คัดค้านการจัดการประกวดเทพธิดาแรงงาน ในวันแรงงานแห่งชาติ

สรุปงานร้อยปีวันสตรีสากล

คณะจัดงานร้อยปีวันสตรีสากล ประชุมสรุปงาน ในวันที่ 21 มี.ค. 54 ณ ห้องประชุมสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดย ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี นางสาวธนพร วิจันทร์ มีองค์กรคณะจัดงานร่วมกว่าสิบองค์กร เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรฯ ให้คณะจัดงานฯ ร่วมกันประเมินสรุปงานตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 54 เวทีโหมโรง “แรงงานหญิงสร้างประวัติศาสตร์”ที่ย่านรังสิต วันที่ 6 – 19 มี.ค.54 นิทรรศการศิลปะโดยศิลปินหญิง ที่หอศิลป์เจ้าฟ้า เวทีหลากหลายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงการเดินขบวน

แรงงานภูเก็ตเตรียมงานวันแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ตและทุกสหภาพแรงงานในจังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี จากการประชุมในครั้งได้มีการเลือกตั้งกรรมการจัดงานโดยในปีนี้ที่ประชุมมีมติให้นายวิจิตร ดาสันทัด เป็นประธานจัดงาน นายวารินทร์ สังข์คง เป็นเลขานุการ นายจำรัส ทอดทิ้งเป็นเหรัญญิก นายวิเชียร ตนุมาตรเป็นกรรมการฝ่ายกิจกรรมและประธานสหภาพแรงงานทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตเป็นกรรมการร่วม มีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นฝ่ายอำนวยการ ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมโดยการเดินทางไปเลี้ยงอาหารให้กับคนชราที่บ้านพักคนชรา

แรงงานเอือม! สปส. เรียกร้องสิทธิ สปสช.

ผมอยากจะเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการปฏิรูประบบประกันสังคมในปัจจุบัน ข้อเรียกร้องทั้งในเรื่องการขยายการครอบคลุมของประกันสังคมก็ดี ทั้งในเรื่องความเป็นอิสระและความโปร่งใสในการบริหารจัดการของกองทุนประกันสังคมและการปฏิรูปในภาพรวมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ผมถือว่า เป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ และเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องรับไปดำเนินการ ในส่วนของบริหารจัดการ ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องของการมีส่วนร่วมและความเป็นอิสระนั้น ผมยืนยันครับว่า เป็นหลักคิดที่มีความสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลต้องการที่จะเดินต่อไป นี่เป็นคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ วันเปิดงาน สมัชชาแรงงาน ปฏิรูปประกันสังคม กับคุณภาพชีวิตแรงงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554

จับตา ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯคนงานอาจไม่ได้อะไร?

รมว.เฉลิมชัยนั่งประธานกรรมาธิการแรงงานหวังดันร่างฯของรัฐ

หลังจากร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมได้เข้าสู่วาระที่ 2 ในชั้นกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเนื้อหารายมาตราทั้ง 4 ฉบับคือร่างของสส.ฝ่ายค้าน(เนื้อหาเดียวกับร่างของคนงานที่ยังอยู่ในตอนการตรวจสอบรายชื่อ) สส.ฝ่ายรัฐบาล 2 ร่างฯและร่างฯของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีการพิจารณาไปหลายครั้งแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดโดยเฉพาะหัวใจหลักที่คนงานเรียกร้องคือต้องเป็นองค์กรอิสระและคุ้มครองครอบคลุมลูกจ้างทุกประเภท โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งในส่วนกรรมาธิการคณะนี้มีตัวแทนลูกจ้างสองท่าน คือ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย และนายชัยสิทธิ สุขสมบูรณ์ส่วนนายพนัส ไทยล้วนนั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาในฝ่ายกระทรวง

สปสช. รุก!ลงพื้นที่กลุ่มย่านฯ ประสานแนวร่วมด้านสุขภาพคนงาน

วิไลวรรณ ยังสงวนท่าทีเกรงทำได้ไม่ดีพอ ต้องขอดูภาพรวม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม2554 เวลา 18.00 น.นพ.กฤษ ลี่ทองอิน จากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)และทีมงานอีก 2ท่านได้ขอเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ เพื่อนำเสนอแนวคิดการทำงานด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคของสปสช.ซึ่งผู้ใช้แรงงานยังไม่เข้าใจในการเข้าถึงสิทธิจึงอยากให้ทางกลุ่มสหภาพแรงงานฯในพื้นที่ต่างๆมาทำงานร่วมกับ สปสช.เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพของคนงานหลังจากที่เคยนำงบประมาณให้สำนักงานประกันสังคมไปทำ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

1 2 3 4 10