Home » Archive

Articles Archive for March 2011

ข่าวแรงงาน »

Post On: 30 Mar 2011 Category : ข่าวแรงงาน
กลุ่มผู้หญิง บุก! กระทรวงแรงงาน

เครือข่ายผู้หญิงร่วมกว่า 19 องค์กร ร่วมยื่นหนังสือ ต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เสนอทบทวนการจัดประกวดเทพธิดาแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ (เมย์เดย์) วันที่ 1 พฤษภาคม 54 ซึ่งคณะจัดงานมีมติในที่ประชุมให้มีการจัดประกวดต่อ

นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิง ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสวัสดิการฯ ในวันที่ 28 มี.ค. 54 เวลา 14.30 น. ณ กระทรวงแรงงาน เนื่องจากอธิบดีติดภารกิจได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการฯ มารับหนังสือแทน ที่ผ่านมากลุ่มผู้หญิงก็ได้แสดงเจตนารมณ์ คัดค้านการจัดประกวดฯ ระเบียบการ การประกวดฯ ก็ชัดเจน กำหนดคุณสมบัติ สัดส่วน รูปร่าง หน้าตา ส่วนสูง สัดส่วนรอบเอว สัดส่วนรอบอก สัดส่วนรอบสะโพก ต้องให้ได้ตามที่กำหนด ที่จริงแล้วผู้หญิงทำอย่างอื่นได้มากกว่านี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องมาอยู่ในระเบียบเงื่อนไข ของคณะจัดงาน ทำไมไม่เอาผู้ประกันตนมาตรา 40 แรงงานนอกระบบ มาเป็นพรีเซนเตอร์ ถ้าจะใช้จริงๆ และอีกอย่าง ขบวนการแรงงานไม่เติบโต มีการขัดแย้งกัน ส่วนหนึ่งก็มาจาก กระทรวงแรงงานฯ ที่สนับสนุนงบประมาณอยู่เบื้องหลัง ในการยื่นหนังสือ เพื่อที่จะให้ทางกระทรวงแรงงานฯ ร่วมกับคณะจัดงานได้ทบทวน การจัดประกวดฯ ในครั้งนี้ ถ้าหากคณะจัดงานยังยืนยันในการจัดประกวดฯ เครือข่ายผู้หญิงจะขอไม่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเมย์เดย์ ในปีนี้ และอีกหลายๆภาคส่วนก็มีแนวโน้มจะไม่เข้าร่วม

ข่าวแรงงาน »

Post On: 29 Mar 2011 Category : ข่าวแรงงาน
แรงงานใต้ร่วมระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ

แรงงานภาคใต้นำโดยสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการ ภูเก็ต กลุ่มลูกจ้างภาครัฐ เข้าร่วมจัดงาน ร่วมส่งแรงใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่นในคอนเสิร์ต “ Phuket ,We Pray for Japan ” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 54 นี้ 17.00 น. เป็นต้นไป

Featured, ข่าวแรงงาน »

Post On: 29 Mar 2011 Category : Featured, ข่าวแรงงาน
ครม.อนุมัติหลักการปฏิบัติการคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ

วันนี้ (28 มีนาคม 2554) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

จากนั้นรองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายมารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เรื่อง การปฏิบัติการคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

ข่าวแรงงาน »

Post On: 29 Mar 2011 Category : ข่าวแรงงาน
วุฒิสภามีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติในวาระที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ (28 มีนาคม 2554) มีมติผ่านความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ในวาระที่ 3 ด้วยมติ 44 ต่อ 0 เสียง โดยร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ มีสาระสำคัญ คือ จัดให้มีกองทุน เรียกว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. อันเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อช่วยสร้างหลักประกันทางการเงินในยามชราภาพให้กับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี โดยเน้นไปที่กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีหลักประกันทางรายได้เป็นสำคัญ

Featured, บทความ »

Post On: 29 Mar 2011 Category : Featured, บทความ
เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-13.00 น. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (คพรส.) ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย (SDSU-CCT) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group-MWG) เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (Action Network for Migrants-ANM) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศ และการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายแรงงานข้ามชาติในลุ่มน้ำโขง ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สะพานหัวช้าง ราชเทวี กรุงเทพฯ

ข่าวแรงงาน »

Post On: 26 Mar 2011 Category : ข่าวแรงงาน
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน

ได้ร่วมฟังชี้แจงผลการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงานประจำปี 53 ณ.ห้องบอลลูม ชั้น3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กทม. ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2554 งานนี้สภาเครือข่ายฯได้รับเชิญ จากนายปั้น วรรพินิจ เลขาธิการประกันสังคมให้ไปร่วมฟังชี้แจงรายงานผลการการดำเนินงานคลินิกโรค ในฐานะผู้เรียกร้อง คลินิกโรคจากการประกอบอาชีพ และแพทย์เฉพาะทาง นี้ผ่านรัฐบาลหลายสมัยในนามสมัชชาคนจน

บรรยากาศในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คนมาจาก 61 จังหวัด มีรัฐมนตรี ท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อนมามอบโล่รางวัลคลินิกโรคจากการทำงานดีเด่นแก่ รพ.ดีเด่นและโรงพยาบาลแม่ข่าย แต่ละภาคด้วยกัน เช่น รพ.ลำปาง รพ.สมุทรสาคร ฯ คุณปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการประกันสังคม มากล่าวชี้แจง กับ ท่านรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพีธีกล่าวเปิด

Featured, ข่าวแรงงาน »

Post On: 26 Mar 2011 Category : Featured, ข่าวแรงงาน
เครือข่ายผู้หญิง ! 19 องค์กรค้านประกวดธิดาแรงงาน

กลุ่มผู้หญิงฉุนคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จัดประกวดเทพธิดาแรงงาน ประกาศไม่เข้าร่วม หากฝืนจัด หยุดมองผูหญิงเพียงเครืองหมายการค้า โฆษณาการตลาด อย่ามาบิดเบือนเจตณารมณ์วันกรรมกร อย่าลดคุณค่าผู้หญิงแรงงาน

ตามที่คณะจัดงานวันแรงงานแห่หงชาติประกาศเปิดรับสมัครแรงงานหญิง เพื่อเข้าประกวดเทพธิดาแรงงาน วันที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยองค์กรผู้หญิง 19 องค์กรได้ร่วมกันแถลงการณ์คัดค้านการจัดการประกวดเทพธิดาแรงงาน ในวันแรงงานแห่งชาติ

ข่าวแรงงาน »

Post On: 26 Mar 2011 Category : ข่าวแรงงาน
สรุปงานร้อยปีวันสตรีสากล

คณะจัดงานร้อยปีวันสตรีสากล ประชุมสรุปงาน ในวันที่ 21 มี.ค. 54 ณ ห้องประชุมสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดย ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี นางสาวธนพร วิจันทร์ มีองค์กรคณะจัดงานร่วมกว่าสิบองค์กร เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรฯ ให้คณะจัดงานฯ ร่วมกันประเมินสรุปงานตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 54 เวทีโหมโรง “แรงงานหญิงสร้างประวัติศาสตร์”ที่ย่านรังสิต วันที่ 6 – 19 มี.ค.54 นิทรรศการศิลปะโดยศิลปินหญิง ที่หอศิลป์เจ้าฟ้า เวทีหลากหลายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงการเดินขบวน

ข่าวแรงงาน »

Post On: 26 Mar 2011 Category : ข่าวแรงงาน
แรงงานภูเก็ตเตรียมงานวันแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ตและทุกสหภาพแรงงานในจังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี จากการประชุมในครั้งได้มีการเลือกตั้งกรรมการจัดงานโดยในปีนี้ที่ประชุมมีมติให้นายวิจิตร ดาสันทัด เป็นประธานจัดงาน นายวารินทร์ สังข์คง เป็นเลขานุการ นายจำรัส ทอดทิ้งเป็นเหรัญญิก นายวิเชียร ตนุมาตรเป็นกรรมการฝ่ายกิจกรรมและประธานสหภาพแรงงานทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตเป็นกรรมการร่วม มีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นฝ่ายอำนวยการ ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมโดยการเดินทางไปเลี้ยงอาหารให้กับคนชราที่บ้านพักคนชรา

ข่าวแรงงาน »

Post On: 25 Mar 2011 Category : ข่าวแรงงาน
แรงงานเอือม! สปส. เรียกร้องสิทธิ สปสช.

ผมอยากจะเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการปฏิรูประบบประกันสังคมในปัจจุบัน ข้อเรียกร้องทั้งในเรื่องการขยายการครอบคลุมของประกันสังคมก็ดี ทั้งในเรื่องความเป็นอิสระและความโปร่งใสในการบริหารจัดการของกองทุนประกันสังคมและการปฏิรูปในภาพรวมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ผมถือว่า เป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ และเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องรับไปดำเนินการ ในส่วนของบริหารจัดการ ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องของการมีส่วนร่วมและความเป็นอิสระนั้น ผมยืนยันครับว่า เป็นหลักคิดที่มีความสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลต้องการที่จะเดินต่อไป นี่เป็นคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ วันเปิดงาน สมัชชาแรงงาน ปฏิรูปประกันสังคม กับคุณภาพชีวิตแรงงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554