แรงงานเสนอมติปฏิรูปประกันสังคมต่อรมว.แรงงาน

มติสมัชชาแรงงานแห่งชาติ ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน พ.ศ. 2554 เรื่อง การบริหารจัดการให้ระบบประกันสังคมเกิด ความถ้วนหน้า อิสระ โปร่งใส และเป็นธรรม

แรงงานยื่น 5 ข้อเสนอ “นายก” หวังปฎิรูปประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ!

แรงงานกว่าพันคนร่วมยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 5ประเด็น หวังปฎิรูปประกันสังคม เป็นองค์กรอิสระ-โปรงใส-ตรวจสอบได้ รัฐบาล-ฝ่ายค้าน รับยังเหลื่อมล้ำเร่งผลักดันเป็นสวัสดิการสังคม! นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การปฎิรูปประกันสังคมมีการศึกษามาอย่างยาวนานและเห็นว่าเป็นกลไกลที่สำคัญที่จะทำให้เป็นสวัสดิการสังคมที่เป็นธรรม แต่ต้องมีการปฎิรูปโครงสร้างอย่างเป็นระบบและทุกภาคส่วนต้องมามีส่วนร่วม เพื่อให้คุณภาพชีวิตแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบด้วย และถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้เป็นสวัสดิการสังคมและเป็นนิมิตรหมายที่ดีว่าในวันนี้มีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมีความเห็นที่ตรงกันว่าคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปฎิรูปประกันสังคม โดยมาเข้าร่วมงานนี้ด้วยและคิดว่าคงจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมของรัฐสภาในเร็ววันนี้