Home » Archive

Articles Archive for October 2010

Featured, ข่าวแรงงาน »

Post On: 29 Oct 2010 Category : Featured, ข่าวแรงงาน
แรงงานร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่โรงแรมบางกอกพาเลซ ถนนมักกะสัน กรุงเทพ ในงานสัมมนาเรื่อง “สร้างการเรียนรู้เพื่อมีส่วนร่วมในการผลักดัน พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. …จัดโดยคณะคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานและแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน โครงการ “แรงงานร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย (มพร.) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคเงินจากองค์กรแรงงานต่างๆ เพื่อรวบรวมส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม ในวันดังกล่าวผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมากร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธา รวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 38,734.75 บาท(สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะได้นำส่งมอบเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย น้ำท่วมผ่านทางทีวีไทย ต่อไป

Featured, ข่าวแรงงาน »

Post On: 29 Oct 2010 Category : Featured, ข่าวแรงงาน
โรงงาน“หลอมทองแดง” ทำหนึ่งชีวิตแรงงานดับ

โรงงานประหยัดลดต้นทุน สั่งเผาวัตถุดิบปนเปื้อนราคาถูก หนึ่งชีวิตผู้ใช้แรงงานดับคาที่ และอีกสองชีวิตยังไม่เต็มร้อย ยังมีอาการเจ็บหน้าอก คปอ.สั่งหยุดเครื่องจักรตรวจสอบและแก้ไขเร่งด่วน
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 21.00 น. มีพนักงานบริษัทผลิตท่อทองแดง ส่งออกและขายภายในประเทศ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวีดสระบุรี ถูกหามส่งโรงพยาบาลมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี จำนวน 3 คน โดยมีนายจำรัส กงเพ็ชร ตำแหน่งโฟร์แมน ได้เสียชีวิต 1 ราย อีก 2 ราย อยู่ระหว่างการดูอาการของแพทย์

บทความ »

Post On: 24 Oct 2010 Category : บทความ
เครือข่ายแรงงานเสนอผู้ประกันตนร่วมลงชื่อปฏิรูปประกันสังคม

• ทำไมต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
กฎหมายประกันสังคมฉบับนี้บังคับใช้มานานร่วม 20 ปี(กันยายน 2533- กันยายน 2553) และการบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นปัญหาที่ผู้ประกันตนเข้าไม่ถึงสิทธิที่ควรจะได้รับ การมีส่วนร่วม ความไม่โปร่งใส และสิทธิประโยชน์บางส่วน ไม่สอดคล้องกับพลวัตรการจ้างงานที่เปลี่ยนไป
สถานการณ์ดังกล่าวทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยการสนับสนุนของแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) จึงได้มีกระบวนการยกร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ฉบับบูรณาการแรงงาน) มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 โดยอิงกับร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางมาตรา และเพิ่มมาตราใหม่หรือบทเฉพาะกาล โดยพิจารณาถึงความครอบคลุม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มุ่งหลักประกันระยะยาวและประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงการมุ่งเน้นให้สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การอิสระ

บทความ »

Post On: 24 Oct 2010 Category : บทความ
ประชุมเครือข่ายผู้ประสบภัยจากการทำงานในเอเซีย

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ซึ่งมี รศ.ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายบารมี ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ดิฉันนางสมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย นายลิขิต ศรีลาพล เจ้าหน้าที่สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯ นายจะเด็จ เชาน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง นายสุชาติ ตระกูลหูทิพย์ ฝ่ายแรงงานมูลนิธิเพื่อนหญิง ได้เข้าร่วมประชุม ANROAV ประจำปีครั้งนี้ที่เมือง บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 16-21 ตุลาคม 2553 โดยมี 13 ประเทศในทวีปเอเชีย และ ปีนี้มีคนมาร่วมมากกว่าทุกปีเพราะมีประเทศทางยุโรปมาร่วมประชุมด้วย เช่น ประเทศแคนนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรีย อิหร่าน ภายในงานได้มีการประชาสัมพันธ์งานด้วยป้ายในงานขนาดใหญ่และเสื้อรณรงค์ ว่าด้วยเรื่องของสถิติคนงานทั่วโลกที่เสียชีวิตและประสบอันตรายจากการทำงาน ที่มีการประสบอันตรายจากการทำงานและเสียชีวิตทั่วโลกดังนี้ 1,100,000 คนต่อปี 30,000 คนต่อวัน 125 ต่อชั่วโมง และ 2 คนทุกหนึ่งนาที

บทความ »

Post On: 23 Oct 2010 Category : บทความ
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กับ มักกะสันคอมเพล็กซ์ ; พื้นที่ทับซ้อนด้าน “คุณค่า”กับ “ราคา”

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จับมือ FES จัดเสวนาในโอกาสครบรอบ 17 ปีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย และ ผู้นำแรงงาน หนุนบทบาทที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เรื่องราวของผู้ใช้แรงงานซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับโครงการด้านธุรกิจอย่าง “มักกะสันคอมเพลกซ์”ได้โดยอยากให้เชื่อมเรื่องแรงงานสากลด้วย ด้านตัวแทนจากหน่วยงานรัฐอย่างการท่องเที่ยวฯแนะปรับให้ทันสมัยสร้างจุดขายแล้วจะช่วยโปรโมทให้ กระทรวงแรงงานฯบอกต้อง ไฮ-เทค และน่าจะเป็นกองหนึ่งในกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าเนื้อหาและวัสดุสิ่งของด้านแรงงานมีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ ส่วนตัวแทนจากการรถไฟฯเปรียบเทียบกับต่างประเทศว่าจะอนุรักษ์ของเก่าที่มีคุณค่ามากกว่าทำลายทิ้ง

บทความ »

Post On: 22 Oct 2010 Category : บทความ
ทำอย่างไรกับบริษัทแม่แต่ไม่ใช่นายจ้าง (ตอน 2)

จากบทความครั้งที่แล้ว “ทำอย่างไรกับบริษัทแม่แต่ไม่ใช่นายจ้าง”ถ้าท่านใดได้ติดตามหลายท่านยังงงอยู่และมีคำถามในใจอยู่หลายข้อ แต่นั้นคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วในภาคอุสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมและบริการเพราะอุสาหกรรมประเภทนี้จะมีกลุ่มทุนข้ามชาติ ( ส่วนใหญ่ ) ที่เข้ามาทำธุรกิจประเภทนี้ก็จะมาลงทุนสร้างอาคารสถานที่หลายๆแห่งแล้วไปจ้างบริษัทที่ดำเนินกิจการโรงแรมและบริการใหญ่ๆมาบริหารให้ เช่นในกลุ่ม Starwood , Accor ฯลฯ อะไรทำนองนั้น แต่ไม่ได้ให้การบริหารที่เบ็ดเสร็จแก่บริษัทเหล่านั้นยังคงมีส่วนร่วมในการจัดการอยู่โดยการเข้าไปก้าวก่ายในเรื่องการเงิน และสวัสดิการต่างๆ แต่คงจะไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าในการจดทะเบียนบริษัทภายใต้ชื่อกลุ่มทุนเป็นบริษัทนายจ้างเดียวทั้งหมดทุกแห่ง แต่กลุ่มทุนนี้กลับไปตั้งบริษัทขึ้นมาแห่งหนึ่ง(บริษัทแม่นั้นเอง)มาเป็นนายจ้างของบริษัทที่ว่าจ้างเข้ามาบริหารแล้วให้บริษัทที่ว่าจ้างเข้ามาบริหารเป็นบริษัทจำกัดโดยใช้ชื่อตามกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการบริหารโรงแรมแล้วให้รับคนงานเป็นลูกจ้างเอง(โดยตรง) โดยไม่ผ่านบริษัทแม่ และเรื่องทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้เขียนทำงานเอง

ข่าวแรงงาน »

Post On: 21 Oct 2010 Category : ข่าวแรงงาน
ขบวนการแรงงานเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย (มพร.) ได้ร่วมกันจัดโครงการ “แรงงานร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” ขึ้น เพื่อเปิดรับบริจาคเงิน (ไม่รับสิ่งของ) จากองค์กรแรงงานต่างๆ รวบรวมส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีชื่อ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 101-7-97864-2 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ถนนสีลม หรือสามารถบริจาคเงินด้วยตนเองได้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ซึ่งจะมีงานสัมมนาเรื่องประกันสังคม ที่โรงแรมบางกอกพาเลส

Uncategorized, ข่าวแรงงาน »

Post On: 18 Oct 2010 Category : Uncategorized, ข่าวแรงงาน
ผู้นำแรงงานโต้นายจ้างตีปิ๊บค่าบาทแข็งหวังไม่ขึ้นเงินเดือนตัดโบนัส

ประธานสภาองค์การลูกจ้างฯโต้ข่าวกรณีนาย ทศพล วังศิลาบัตร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับผลกระทบเงินบาทแข็งค่าจะส่งผลกระทบต่อการปรับเงินเดือนและโบนัสของคนงานว่า เป็นเรื่องที่ยังคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงและอาจเกิดการฉกฉวยโอกาสไม่ปรับขึ้นเงินเดือนและไม่จ่ายโบนัสให้คนงาน

ข่าวแรงงาน »

Post On: 17 Oct 2010 Category : ข่าวแรงงาน
คนใช้แรงงานอยุธยาร้องสหภาพฯถูกพักงานไม่เป็นธรรม

นางสาว น้อง (นามสมมติ) สมาชิกสหภาพแรงงานนิเด็ด ร้องทุกข์ต่อสหภาพแรงงานนิเด็ดให้ช่วยเหลือเรื่องนายจ้างให้พักงานไม่เป็นธรรม โดยนางสาว น้อง ได้เล่าว่า ทำงานอยู่ในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาไม่ต่ำกว่า10 ปี ได้รับใบประกาศนียบัตรพนักงานดีเด่นหลายปีซ้อนการันตีความขยันในการทำงานให้กับบริษัท แต่ก็ยังถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้างานโดยการให้ใบเตือนถึงขั้นหยุดพักงาน