{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-13","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}

ถกโลกร้อน พบนายจ้างปรับเทคโนโลยีใหม่ เตรียมเซพคอสต์ – ลดพนักงาน

ลูกจ้างยานยนต์ เปิดทุนเริ่มปรับตัวด้านเทคโนโลยีใหม่ ถูกงด OT แต่ไม่เลิกจ้าง ที่ออกเพราะรายได้หดไม่พียงพอต่อการดำรงชีวิต นายจ้างเน้น นำเทคโนโลยีใหม่มาลงทุน เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจในการผลิตที่สู้ประเทศต่างๆได้ โอดปรับค่าจ้างขึ้นต้องเซฟคอสต์ถึงลดคน

แรงงานวัสดุก่อสร้าง-เครื่องเรือน อบรมปัญหาโลกร้อน เสนอรัฐดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

เครือข่ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือน และคนทำไม้แห่งประเทศไทย อบรมปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม พร้อมระดมข้อเสนอการเปลี่ยนผ่านรัฐต้องดูแล

สภาแรงงานยานยนต์ ถกภาวะโลกร้อน ถึงผลกระทบต่อแรงงาน

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงาน  “ภาวะโลกร้อน…คืออะไร…เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน” พร้อมหาทางแนวทางร่วมช่วยลดทั้งส่วนบุคคล นายจ้าง และรัฐ

แถลงจุดยืนของ สรท. ต่อคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 27/2561

แถลงการณ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (สรท.) เรื่อง จุดยืนของ สรท. ต่อคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 27/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านของ บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม NBN และ NGDC

จะล้มเหลวสักอีกกี่ครา…จึงจะปรับปรุงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ

เสียงสะท้อน การขึ้นทะเบียนและการต่อใบอนุญาตทำงานในครั้งและที่ผ่านมา ได้สร้างความลำบากมากมายให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ และแรงงาน หากมีความจริงใจ รัฐไทยควรออกนโยบายที่สอดคล้องกับความเป็นจริง และมีการปรับปรุงขั้นตอนให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อทุกฝ่าย..

ติดตามข่าวสารแรงงานผ่านโซเชียลมีเดีย