{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-13","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}

ยกระดับการสื่อสารในพื้นที่เปราะบาง

หลายคนพยายามเล่าถึงสถานการณ์การสื่อสารในประเด็นที่พวกเขาอยากถ่ายทอดให้สาธารณชนได้รับรู้ แต่ยังมีข้อจำกัดต่างๆเป็นอุปสรรค เช่น ช่องทางการสื่อสารที่ยังแคบ , เครื่องมือไม่พร้อม เช่น สัญญาณโทรศัพท์ขาดๆหายๆ ,ทุนที่ใช้ในการเดินทางและลงพื้นที่แทบไม่มี,ความรู้ที่ต้องการใช้ในการพัฒนาต่อยอด

องค์กรแรงงานระดับประเทศจับมือ เรียกร้องรัฐไทยให้สัตยาบันILO 188

องค์กรแรงงานระดับประเทศ ออกแถลงการณ์ร่วม อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ C188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง

“นักสื่อสารชายขอบ”ในสมรภูมิสื่อ 4.0

ถอดบทเรียนกิจกรรม”โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะนักสื่อสารในภูมิภาคและพื้นที่เปราะบาง” หวังยกระดับนักสื่อสารชายขอบนำเสนอข่าวสู่สังคมวงกว้าง

ภาวะโลกร้อนของภาคธุรกิจ “ระบบคัดออก”ผลกระทบต่อแรงงาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจสีเขียว และพบว่านโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ก่อผลกระทบทำให้การจ้างงานลดลงในอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมถ่านหิน เป็นต้น