{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-13","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}

คสรท.เสนอปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศ พร้อมเลี้ยงคนได้ 3 คน

2 องค์กรแรงงาน ยื่นรมว.แรงงานเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศ ตามมาตราฐานสากลเลี้ยงครอบครัวได้ 3 คน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมต้องคุมราคาสินค้า ย้ำต้องเร่งปรับขึ้นค่าจ้างยิ่งเลื่อนทำให้การปรับค่าจ้างตามไม่ทันค่าครองชีพ

วันสตรีสากล “ผู้หญิงต้องกำหนดอนาคตตนเอง”

เครือข่ายผู้หญิง นำโดยกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ยื่น 11 ข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องลาคลอด 180 วัน เงินอุดหนุนเด็ก 0-6 ปี การจ้างงานที่ไม่มั่นคง ความเสมอภาคเท่าเทียม ฯลฯ

แรงงาน ภาคประชาชน แถลง ไม่ขวางการพัฒนา แต่ให้ทบทวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)เอื้อเอกชนกลุ่มทุนผูกขาด

แถลงการณ์ ขอให้ทบทวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)เอื้อเอกชนกลุ่มทุนผูกขาดและโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ต้องรักษาประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ประชาชน

8 พรรคการเมือง เปิดนโยบายด้านแรงงาน ชูศักดิ์ศรีมีรัฐสวัสดิการ

 กลุ่มสหภาพแรงงาน เปิดเวทีพบพรรคการเมือง เสนอนโยบายด้านแรงงาน 8 พรรคเข้าร่วม พร้อมชูปรับขึ้นค่าจ้าง ให้สัตยาบันอนุสัญญาILO ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ไม่มั่นคง ยกระดับพัฒนาศักยภาพ จัดเต็มสวัสดิการเกิด จนชรา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน แก้ปัญหาแรงงานทั้งระบบ ยกคุณค่าแรงงาน

“จริงซำได๋ที่บอกกัน หรือเพียงหลอกฝันแล้วจากลา” : แรงงานสัมพันธ์ (พัง) ฉบับ ครม. 5 กุมภา 62

โดยสรุป ที่กล่าวมาทั้งหมดจึงเห็นได้ว่า ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ….ฉบับที่ผ่าน ครม. เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ยังคงมีวิธีคิดหรือ mindset แบบเดิมที่ไม่แตกต่างจากแนวคิดใน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 แม้ว่าสุดท้ายแล้วคำว่า “แรงงานสัมพันธ์” นั้นหมายถึง ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันก่อให้เกิดความสงบสุข

แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ยังไม่ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม ไม่มุ่งส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่เป็นธรรม ยังไม่เปลี่ยนกรอบคิดแรงงานสัมพันธ์จากเดิมที่ยังให้อำนาจแก่ฝ่าย “นายจ้าง” ให้มีเหนือ “ลูกจ้าง” และท้ายที่สุดย่อมไม่สามารถนำไปสู่ “การสร้างให้เกิดหุ้นส่วนทางสังคมและเศรษฐกิจ” (Social partnership) ที่มองว่า “ผู้จ้างงาน” กับ “คนทำงาน” เป็น “หุ้นส่วน” กัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน (Fully equal partners) การตัดสินใจที่จะมีผลกระทบกับทั้งสองฝ่ายในการทำงานร่วมกัน จึงต้องใช้หลักการตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม

ติดตามข่าวสารแรงงานผ่านโซเชียลมีเดีย