{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-13","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}

เครือข่ายผู้หญิงสท้อนภาพ ผู้หญิง เด็ก เยาวชน พบความรุนแรงเพิ่ม

มูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์สตรี และเครือข่ายสตรี 4 ภาค เรียกร้องสังคม พบเห็นความรุนแรง ต่อผู้หญิง เด็ก เยาวชนต้องช่วย

The Institute for International Workers Education (IIWE) จัดการศึกษาเรียนรู้การเจรจาทางสังคม Social Dialogue

สรุปเวทีสัมมนาและเรียนรู้เรื่องการเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) ระหว่างสหภาพแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหภาพแรงงานยุโรป

“7 ปรากฎการณ์ลงทุนจากต่างประเทศ” บีโอไอสุดปลื้ม คนงานสุดแป้ก นโยบายรถยนต์ไฟฟ้าผงาด หุ่นยนต์แทนที่ และทาง (ไม่) รอดของสหภาพแรงงานไทย

ต้นเดือนกรกฎาคม 2561นักลงทุนและ คณะจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าพบ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อหารือเรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 การตีความคำว่า “งานในลักษณะเดียวกันตามมาตรา 11/1 ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541” และ ความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง

100 วัน ราณี หัสสรังสี –สถานการณ์สวัสดิการในสังคมไทย

ในวาระ 100 วัน คุณราณี หัสสรังสี จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สถานการณ์สวัสดิการในสังคมไทย 2018” ชี้สวัสดิการในไทยยังเป็นแบบต่างสวัสดิการผสมยังไม่ถ้วนหน้า ยังเป็นการแยกจัด เน้นคนจนแต่คนจนจริงเข้าไม่ถึง รวมถึงสวัสดิการเด็ก

คสรท.ทวง 13 ข้อ แนวทางแก้ปัญหาแรงงาน ด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ส่งหนังสือทวงรัฐ แก้ 13 ข้อปัญหาความปลอดในการทำงาน หลังยื่นมาร่วมเดือน

ติดตามข่าวสารแรงงานผ่านโซเชียลมีเดีย